Om föreningen

Föreningen startades 2005 av entusiastiska personer på stall Björngläntan och stall Kranglan som båda ligger strax utanför Nykvarn/Södertälje. Anna-Lena Berg blev föreningens första ordförande och resten av styrelsen bestod av stallgänget på Björngläntan och Kranglan. Klubben ville gärna ha tillgång till en ovalbana i närheten då de närmaste banorna då låg en bra bit bort Hemfosa, Häringe och Pösabanan. Lasse Af Klintberg kom då med förslaget att bygga en bana och Dís islandshästförening hängde på. I nuläget har Dís över 100 medlemmar och anordnar flera tävlingar varje år på sin hemmabana vid Ensta, Vårsta (utanför Tumba)

Stadgar för Dís Islandshästförening
 

Årsmötet 2018

Välkommen till
Dís Islandshästförenings Årsmöte
2018-02-18
Tid: kl.15.00-17.30
Plats: Östertälje Båtklubb, Dan Bergmans Väg 7

 
Vi bjuder på fika!
Meddela via mail om du kommer och om du har några matallergier, mailadress: medlem@disislandshastforening.se
Varmt välkommen!
 
Efter mötet får vi en föreläsning av
Åsa Nevander, på temat
”Att nå sina mål, såväl tävlingsryttare som fritidsryttare”

Balansräkning 2017
Resultaträkning 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2018

Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av föredragningslista.
5) Fastställande av röstlängd för mötet.
6) Val av protokolljusterare och rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkneskapsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkneskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkneskapsår.
11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12) Ställningstagande till motioner inför riksårsmötet.
13) Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år.
14) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
15) Val av
föreningens ordförande för en tid av ett år.
vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
ombud till riksmöte samt suppleanter till dessa.
ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
16) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte var med i kallelsen till mötet.
Övrig fråga från styrelsen angående tävlingsgruppen
a) Huvudansvar för tävlingsgrupp
b) Ansvar för att jaga sponsorer vid tävlingar
c) Ansvar för att ta emot anmälningar inför tävlingar
d) Ansvar för att förbereda listor inför tävlingar
17) Övrig information.
18) Mötets avslutande.
Beslutanderätt tillkommer varje huvudmedlem inom lokalföreningen som uppnått 12 års ålder.
Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till årsmötet, att behandlas under övriga frågor, skall vara lokalföreningsordförande tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla medlemmar i lokalföreningen.
 

Välkommen!

Medlemsavgift 2018

Ett mail med betalningsinformation för medlemsavgiften 2018 är nu skickat till alla medlemmar från Idott Online.
Om flera familjemedlemmar har fått likadana mail bortse från kopiorna.

Medlemsavgiften för 2018 betalas till Dís BG 5432-2631 och är 525:- för seniorer, 250:- för ungdomar, 700:- för en familj boende på samma adress, 120:- för stödmedlemmar och 390:- för introduktionsmedlemmar. Skriv namnet på den eller de personen/-erna som betalningen avser, som referens.

Information finns också på Dís Facebooksida. Gå in och gilla den om du inte redan gjort det.

Har du inte fått något mail, eller har andra frågor är du välkommen med dem till medlem@disislandshastforening.se

vill du utbilda dig till domare eller domarsekreterare?

Ta då vara på detta tillfälle. Du som medlem i Dís kan nu söka sponsring från föreningen för att få delar av utbildningen betald. Skicka ett mail till medlem@disislandshastforening.se för mer information och intresseanmälan. 
 

Klubbkläder

Har du tittat in på www.prima4you.se och sett hur mycket fina klubbkläder som det finns att beställa. Om inte gör ett besök på deras hemsida.
 

tävlingsgruppen

Tävlingsgruppen är ett gäng duktiga medlemmar som fixar med våra populära tävlingar. Vill du också vara med?
Kontakta: tavling@disislandshastforening.se